Leverings en algemene voorwaarden
Voor bestellingen via onze webshop door Consumenten zijn de algemene voorwaarden voor Thuiswinkels van toepassing.

1 definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Chicamica: het bedrijf  Chicamica, ook handelend onder de namen Oshadhi Nederland 

Koper: de contractspartij van Chicamica

Verkoper: Chicamica

Prijs: die is overeengekomen tussen zowel verkoper als koper

 

2 Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen, verkopen, leveringen en transacties door/van Chicamica. Deze zijn voor beide partijen bindend, behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen.

 

3 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partijen aldaar woonplaats heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

4 Artikelen

Het aanbod van Chicamica is vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien artikelen in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn, komen deze te vervallen.

Voor eventuele vergissingen of verschrijvingen m.b.t. informatie, prijzen en afbeeldingen kan Chicamica niet aansprakelijk gesteld worden. Deze afwijkingen kunnen in eerste instantie ook geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en verzend- en verpakkingskosten.

 

5 overmacht

Chicamica kan niet aan haar verplichting gehouden worden indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die is te wijten aan overmacht.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend waarop Chicamica geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

6 betaling

Alle  offertes,  waarbij  niet  uitdrukkelijk  het  tegendeel  is  vermeld,  gelden  als  een  vrijblijvend   aanbod   dat   ook   na   aanvaarding   kan   worden   herroepen.   Indien   deze herroeping niet binnen 5 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

De betaling geschiedt per overboeking binnen 14 dagen na ontvangst van de offerte/factuur, op bankrekeningnummer  NL21RABO0170227014 t.n.v. Chicamica . Of in de webshop direct via een van de aangeboden betaalmethoden.

Betalingsvoorwaarden zakelijke klanten:

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

  1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL21RABO0170227014 , ten name van Chicamica te Naarden.

  2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Chicamica op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Chicamica is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

  3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Chicamica is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

  5. De rechter te Utrecht/Rechtbank Midden Nederland is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en Chicamica kennis te nemen. Chicamica blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

 

 

7 levering

De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

Indien de levertijd langer wordt als 30 dagen wordt u daarover geïnformeerd en heeft u de mogelijkheid het product of die producten welke niet binnen 30 dagen leverbaar zijn te annuleren.

Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.

Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op koper op het moment waarop zaken aan koper dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

 

 

 

 

8 ruilen en/of retourneren

Retourneren
Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd product besteld, dan kunt u de producten eerst na overleg binnen 14 dagen in goede staat en ongebruikt, gefrankeerd retour sturen. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. Tevens vragen wij u de zending te vergezellen van een kopie van de bestelling, uw bank of gironummer en de reden van retour. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten het retourneren. Bovenstaande in het kader van de voor consumenten geldende wet Koop op afstand.  

Defect of gebrek
Indien een bestelling defect geraakt is tijdens transport of dat u buiten uw schuld een verkeerd product ontvangt dient u dit binnen 7 dagen na ontvangst van de producten te melden aan Chicamica. 

 

 

10 aansprakelijkheid

Chicamica is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper en/zijn gezinsleden, aan zaken van de koper, aan derden en/of zaken van derden.

Chicamica is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.chicamica.com  en www.oshadhi.nl. En ook niet voor technische en/elektronische fouten van haar online-aanbod.

Indien vast komt te staan dat Chicamica toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag van de bestelling maar nooit meer dan € 500,- in totaal.

 

11 vrijwaring

De koper vrijwaart Chicamica voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan haar toerekenbaar is.

 

12 privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Chicamica gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, behalve datgene dat noodzakelijk is voor bezorging van de goederen en/of betalingstransacties.

 

13 Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van de webpagina van Chicamica mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van haar.

 

14 vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.